Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu dobradetektivka.cz je Ivana Mertlová, se sídlem Xaveriova 70, Praha 5, 15000  IČ:76558517 zapsána v živnostenském rejstříku na Praze 5.

Článek 1 - Obecná ustanovení

1.1. Provozovatele tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je Ivana Mertlová, se sídlem Xaveriova 70, Praha 5, 15000  IČ:76558517 zapsána v živnostenském rejstříku na Praze 5. (dále též jen „provozovatel”). Užitím těchto webových stránek a případně nákupem v e-shopu dobradetektivka.cz, provozovaném na těchto webových stránkách, souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro používání webu dobradetektivka.cz provozovatele (dále též jen „VOP”).Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.dobradetektivka.cz (*.dobradetektivka.cz) nebo samostatné aplikace na nich umístěných (dále též jen „web”).VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v e-shopu na webu. Ostatní ujednání kupní smlouvy, jsou-li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje zejména následující služby:

  • prodej elektronických knih (eknih)
  • informace o knihách a eknihách

1.3. Uživatelem služeb Dobrá Detektivka může být jen právnická nebo fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.4. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.5. Pro využívání některých služeb na tomto webu může být vyžadována registrace uživatele. Za tím účelem je uživatel povinen uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

1.6. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Článek 2 - Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat.

Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2.3. Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo, a to formou nákupu v eshopu. Všechna díla, která jsou prostřednictvím eshopu provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

2.4. Pro vyloučení pochybností se autorským dílem rozumí knihy v digitalizované podobě, jiná literární díla v digitalizované podobě (jako např. články, recenze, výtahy, odborné práce, příspěvky, noviny, resumé apod.), dále zvukový záznamy knih, tedy audioknihy.

Autorským dílem se rozumí také soubor více děl. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina je provozovatelem nabízena na webu za účelem jeho poskytnutí uživatelům. Autorská díla jsou chráněna a uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

2.5. Uživateli může být prostřednictvím eshopu autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení (download) autorského díla. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (prostřednictvím eshopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho uživatelského účtu a v souladu s udělenou licencí. Uživatel nesmí takto získanou rozmnoženinu díla užít jiným způsobem, než tím, ke kterému mu byla udělena licence a pouze v rozsahu stanoveném touto licencí. Rozsah licence bude vymezen vždy konkrétně při nákupu každého jednotlivého autorského díla v eshopu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že každou předmětnou licenci provozovatel poskytuje bez územního omezení, není-li výslovně pro daný případ uvedeno jinak.

Článek 3 - Nákup v eshopu

3.1. Uživatel je oprávněn na základě registrace nakupovat díla formou stažení díla z eshopu. Stažením díla získá uživatel pevně daný počet rozmnoženin díla, jak je uvedeno na webu v detailu zabezpečení při nákupu daného díla, v elektronické podobě, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného díla. Není-li počet rozmnoženin díla v detailu zabezpečení díla specifikován, znamená to, že uživatel může nakládat s rozmnoženinu díla dle platného znění autorského zákona.

3.2. Ceny za stažené dílo jsou uvedeny jako konečné včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

3.3. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití ve zvoleném rozsahu, tj. úplata buď za časově omezené období (dočasná rozmnoženina díla), nebo úplata za získání trvalé rozmnoženiny díla na dobu neurčitou. Cena zahrnuje vždy oprávnění k danému počtu rozmnoženin díla, který je specifikován v detailu knihy (pokud není v době nákupu v detailu zabezpečení díla uveden počet, lze vytvářet rozmnoženiny v souladu s platným ustanovením autorského zákona), každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení (pc, ipod, ipad apod.), uživatel může zakoupit i více rozmnoženin díla, v takovém případě bude smět užívat takový počet rozmnoženin, který v eshopu zakoupil.

3.4. Cena může být uhrazena buď z kreditního účtu uživatele anebo provedením přímé úhrady ceny služby uživatelem, formou bankovního převodu, platební kartou, případně jinou možností, která bude provozovatelem nabídnuta. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet provozovatele) a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo rozmnoženinu stáhnout.

3.5. Podmínkou pro nákup v eshopu je registrace uživatele a odeslání objednávky. Nebude-li odeslaná objednávka uhrazena nejdéle do sedmi dnů ode dne jejího odeslání, bude objednávka provozovatelem automaticky stornována a uživatel musí v případě zájmu provést objednávku novou.

3.6. Provozovatel není povinen poskytovat služby prostřednictvím e-shopu uživatelům, kteří porušili podmínky VOP, případně byl jejich účet provozovatelem zrušen.

3.7. Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

3.8. Cena je uvedena vždy u každého díla a její výše závisí na rozsahu poskytnuté licence. Cena je uhrazena buď formou úhrady z kreditního účtu uživatele, nebo přímou platbou uživatelem. Způsob úhrady vybírá uživatel v rámci své objednávky. V případě platby na bankovní účet, je uživatel povinen uvést vždy variabilní symbol, který bude provozovatelem za tím účelem vygenerován. Pokud uživatel variabilní symbol neuvede, provozovatel neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby. Uživatel je oprávněn reklamovat platbu, kterou provedl, pokud byla provozovatelem chybně zúčtována, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího připsání na účet provozovatele. Provozovatel je povinen tuto reklamaci prošetřit a o výsledku uživatele informovat prostřednictvím emailu. (email uveden při registraci uživatele.)

Článek 4 - Licenční podmínky

4.1. Úhradou ceny v eshopu získá uživatel oprávnění užít dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svou osobní potřebu, nesmí rozmnoženinu díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně. Zakoupená díla jsou opatřena sociálním DRM nebo Adobe DRM.

4.2. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít po dobu stanovenou pro konkrétní stažené dílo a není oprávněn sám svévolně prodlužovat dobu, na kterou mu byla licence udělena, pokud v eshopu zakoupil pouze dočasnou rozmnoženinu díla. Uživatel není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

4.3. Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání dílo, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení díla. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující dílo. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva a bude postiženo podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití díla než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního díla je zakázáno.

4.4. Zákazník odsouhlasením objednávky bere na vědomí, že kupuje nehmotné elektronického zboží. Pokud je zákazníkem elektronické zboží objednáno, zaplaceno a staženo, není možné zboží vrátit prodejci, podobně jako má nárok na vrácení zboží u fyzického zboží v kamenném obchodě. Zákazník si je vědom, že není technicky možné zkoumat a ověřovat na jeho zařízení, zda již nebyla vyhotovena kopie zakoupeného elektronického souboru. Zákazník se vzdává nároku na vrácení zboží okamžikem, kdy je mu zakoupené zboží zasláno na email.

Článek 5 - Technické podmínky

5.1. Pro stažení díla je nezbytné následující softwarové vybavení: Webový prohlížeč, čtecí software Adobe Digital Editions a další software, který je nezbytně nutný k funkčnosti výše zmíněných služeb.

Ke stažení díla je nezbytné následující hardwarové vybavení: Jakýkoliv počítač či jiné technické zařízení, které má k dispozici standardní prohlížeč webového obsahu s připojením na internet a pro účely eknih zabezpečených Adobe DRM na něm oficiálně možné provozovat software Adobe Digital Editions.

5.2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud uživatel nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není povinen uživateli refundovat již provedenou platbu.

5.3. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

5.4. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osob bez jejího souhlasu, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

5.5. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

5.6. Pokud bude uživatelům umožněno vkládat své komentáře, případně chatovat na webu, uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře smazat.

5.7. Provozovatel je oprávněn monitorovat chatovací místnosti a komentáře za účelem shora uvedeného.

Článek 6 - Doručování

6.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

6.2. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k – uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

7.5. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Xaveriova 70, Praha 5, 15000, adresa elektronické pošty: ivana.mertlova@gmail.com, kontaktní osoba Ivana Mertlová.

S účinností dne 1.1. 2023

Získejte 10% slevu na první nákup
Přihlašte se k newsletteru a získejte 10% slevu na první nákup na našem eshopu.
Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.